Podmienky používania

Domov / Podmienky používania

 

Podmienky používania


Nasledujúce podmienky používania usporiadavajú vzťah medzi poskytovateľ a klientom (ďalej len zákazník), a to s platnosťou od 25. augusta 2017. Tieto zmluvné ustanovenia (ďalej len zmluvné podmienky) sa vzťahujú na všetky vzťahy medzi poskytovateľom a zákazníkom. Po dohode s poskytovateľom je možné uzavrieť individuálne zmluvné podmienky.


Poskytovateľ

Poskytovateľom služieb je príslušná spoločnosť, ktorá je uvedená v kontaktných informáciách na internetových stránkach. 

 

Zákazník

Zákazníkom sa stáva každý, kto vyplní registráciu na internetových stránkach prevádzkovaných poskytovateľom a následne vyplnenú registráciu odošle kliknutím tlačítka ZAREGISTROVAŤ prostredníctvom siete internet poskytovateľovi. Odoslaním registrácie zákazník vyslovuje svoj súhlas s týmito zmluvnými podmienkami. Medzi zákazníkom a poskytovateľom vzniká platný právny vzťah so všetkými následkami, ktoré sú uvedené v tomto zmluvnom ustanovení a so všetkými následkami, ktoré k podobným prípadom nepísaných právnych zmluv predpokladá platný právny poriadok. 

 

Registrácia užívateľov

Všetky údaje zadávané pri registrácii a i v ďalších formulároch a objednávkach musia byť pravdivé. Pri akejkoľvek zmene týchto údajov je zákazník povinný ich zmeniť či požiadať o ich zmenu. Niektoré údaje je možné meniť on-line priamo cez webové rozhranie poskytovateľa, zvyšné na základe osobnej žiadosti zákazníka. Registrovaný užívateľ (zákazník) nesie plnú zodpovednosť za všetky objednávky, požiadavky a činnosti vykonané cez administratívny účet v administrácii poskytovateľa. Registrovaný užívateľ (zákazník) nesie plnú zodpovednosť za všetko, k čomu na účte dôjde v súvislosti so zistením zákazníkovho prihasovacieho mena a hesla inou osobou, čo nebude spôsobené poskytovateľom. Registrovaný užívateľ súhlasí s tým, že mu poskytovateľ bude zasielať e-maily s informáciami o novinkách v ponuke jeho spoločnosti. Registrovaný užívateľ (zákazník) súhlasí s tým, že informácie o zákazníkovi (s výnimkou osobných údajov, na ktoré sa vzťahujú zvláštne právne predpisy) budú použité pre marketingové účely poskytovateľa. K marketingovým účelom poskytovateľa môže byť použitý bez predchádzajúceho súhlasu i výňatok z e-mailovej korešpondencie medzi poskytovateľom a zákazníkom.

 

Odstávky

Poskytovateľ má právo vykonať u poskytovanej služby naplánovanú odstávku. Odstávka slúži najmä na vykonanie upgradov webu. Poskytovateľ odstávku vykoná v čo najkratšej možnej miere a najnutnejšom rozsahu. Poskytovateľ sa bude snažiť odstávku vykonať v dobe slabej prevádzky, teda najčastejšie v nočných hodinách či počas víkendov a sviatkov.

 

Platobné podmienky

Zákazník sa zaväzuje, že bude dodržiavať platobné podmienky uvedené na objednávke. Cyklus fakturovania jednotlivých služieb poskytnutých poskytovateľom zákazníkovi sa riadí objednávkou. V objednávke si každý zákazník určí, na aké časové obdobie chce vystavovať faktúru. Dĺžkou tohto časového obdobia sa riadi i cena a prípadné zľavy alebo prirážky. Poskytovateľ vystaví faktúru na základe údajov dodaných zákazníkom (len pri platbe prevodom). Faktúra je zasielaná spolu s informatívnou výzvou na e-mail, ktorý je uvedený v objednávke. Pri platbe metódou PAY PAL slúži ako faktúra vypis z účtu PAY PAL ak zákazník nepožaduje inak. Pri platbe prevodom na účet, bude príspevok zverejnený po overení, najneskôr však do 24 hod od zaplatenia. Pokiaľ zákazník zaplatí formou PAY PAL bude jeho príspevok zverejnený, akonáhle bude platba overená. Overenie sa vykonáva automaticky. V prípade služieb, ktoré končia dňom expirácie služby, môžu byť služby zrušené dňom expirácie služby. V prípade, že zákazník chce ukončiť prevádzkovanie služieb u poskytovateľa a má ich predplatené na obdobie dlhšie, ako ktoré skutočne využije alebo na obdobie dlhšie ako je výpovedná doba, tak nemá nárok na vrátenie určitej časti zo zaplatenej čiastky z predplatného, ktoré zaplatil poskytovateľovi a doposiaľ nevyužil alebo nevyužije.

 

Zmluvný vzťah

Na základe ustanovení § 269 ods. 2 obch. zákonníka vstupujú zmluvné strany do zmluvného vzťahu. Zmluvný vzťah sa uzatvára na dobu určitú alebo neurčitú, závisí to od požiadaviek zákaníka a vzájomnej dohody. Pokiaľ chce zákazník ukončiť poskytovanie služieb poskytovateľom, môže tak učiniť on-line priamo cez webové rozhranie poskytovateľa v administrácii svojho účtu.

 

Ďalšie ustanovenia

Pokiaľ zákazník riadne a včas neuhradí fakturovanú čiastku za poskytnuté služby, má poskytovateľ právo urobiť vyššie uvedené kroky. Znovuobnovenie prevádzky je možné až po úplnom uhradení všekých nedoplatkov a zaplatení prevádzky na ďalšie časové odobie. Zaplatením sa vždy v týchto podmienkach rozumie stav, kedy poskytovateľ má možnosť s peňažnými prostriedkami plne disponovať. Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že budú v priebehu zmluvného vzťahu a po ukončení zmluvného vzťahu a spolupráce dodržiavať mlčanlivosť o všetkých informáciách, týkajúcich sa všetkých služieb poskytovaných poskytovateľom. Týmto nie je v žiadnom prípade obmedzený či znížený nárok na náhradu škôd spôsobených porušením mlčanlivosti. Obe strany sa zaväzujú, že nebudú bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany poskytovať žiadne informácie tretím osobám. Povolenou výnimkou je uverejňovanie marketingových informácií poskytovateľom o svojich zákazníkoch, ktoré budú použité na webových stránkach poskytovateľa a prípadne v jeho e-mailovej korešpondencii. Ďalšou výnimkou je porušenie mlčanlivosti v prípade žiadosti o podanie informácií orgánom činným v trestnom konaní. Výnimkou je taktiež podanie kladných referencií a doporučení ohľadom dobrej kvality služieb poskytovateľa tretím osobám. 

 

Záver

Všetky dohody a ustanovenia medzi poskytovateľom a zákazníkom sa riadia platným a účinným slovenským právnym poriadkom. Poskytovateľ môže zmeniť tieto vyššie uvedené podmienky kedykoľvek a to s platnosťou a účinnosťou od nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu služieb a cien poskytovaných služieb. Tieto zmluvné podmienky sú platné a účinné od dátumu zverejnenia. Zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetky služby poskytované poskytovateľom. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť a aktualizovať podmienky.
 
 
  Kontakt
  ROBIKA

Slovensko

Tel : +420 - 911 777 611
Mail : robika@robika.sk
Pracovná doba : 9:30 - 13:30

  Sociálne siete

Sledujte nás na sociálnych sieťach. Okrem najlepšie hodtených firiem na nich zverejňujeme aj rôzne informácie a zaujímavosti

Site Map
Zobraziť mapu webu
  Úvod

ROBIKA centrum - čo ponúka? Detailné informácie o firme, logo, fotografie, otváracie hodiny, Google Street View, sociálne prepojenie a ešte omnoho viac ak sa rozhodnete zviditeľniť svoje podnikanie. Neváhajte. Je to úplne zadarmo.